algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1. Wij/Ons: Hal 2 B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor. Brabant onder nummer 17182698) is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid met: “wij” of “ons”. 1.2.Wederpartij: Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen/offertes richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen/ofertes richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij enige rechtsverhouding hebben en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). 1.3.Product: Onder “product” wordt verstaan alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaar- den aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle werkzaamheden en diensten, die wij voor de wederpartij verrichten. 1.4.Consument: Onder “consument” wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.5.Vertrouwelijke informatie: Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle gegevens, informatie, plannen, specificaties, tekeningen, documenten en kennis die in het kader van het sluiten van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt. Voorts wordt onder vertrouwelijke informatie begrepen alle gegevens en informatie van derden die de wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van de wederpartij, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, alsmede in de toekomst met ons aan te gane rechtsverhoudingen. 2.2.Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3.De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4.Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn is vervallen. 3.2.Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3.3.Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden, op basis van de ons bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING
4.1. Indien ons aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door ons een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 4.2.Indien aan ons aanbod een termijn is gebonden komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door ons van aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij binnen de door ons gestelde termijn. 4.3.Indien een aanvaarding door de wederpartij van ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4.4.Na de overeenkomst aangenomen orders, gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegen woordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd. 4.5.Wij zijn bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden berekend conform de verstrekte prijsop gave. Zo mogelijk zullen wij de wederpartij hieromtrent vooraf informeren.

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN
5.1. In het geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zal in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen. 5.2.In het geval een wijziging van de overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het product, een uitbreiding van de door ons te verrichten werk zaamheden impliceert, dan zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten tot een maximum van 20% van de tot dat moment reeds bestede tijd, alleen dan voor rekening van ons indien de uitbreiding te wijten is aan omstandigheden die wij op het moment van sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen (voorzienbare omstandigheden). In geval van onvoorzienbare omstandigheden houden wij ons te allen tijde het recht voor om betaling van alle meerkosten te vorderen.

ARTIKEL 6 VERVANGENDE ZAKEN
6.1. In het geval gewichtige omstandigheden ons nopen tot het leveren van zaken die afwijken van hetgeen is overeengekomen zijn wij daartoe bevoegd, mits de betreffende wijzigingen geen verslechtering betekenen. 6.2.Het leveren van alternatieve doch ten minste gelijkwaardige zaken geeft de wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen dan wel haar verplichtingen jegens ons op te schorten.

ARTIKEL 7 PRIJS
7.1. De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting, eventuele leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden; zij zijn gebaseerd op levering ‘franco’, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2.De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 7.3.De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte/aanbieding, danwelop het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten en andere kosten. 7.4.Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, waaronder bijvoorbeeld: arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. 7.5.Het gestelde in sub 7.4. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 7.6.Indien de toepassing van artikel 7.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de wederpartij niet binnen 1 week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt. Indien de wederpartij consument is, gelden de dwingendrechtelijke bepalingen voor consumentenkoop van Boek 7 BW. 7.7.Indien zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan voor ons kosten zijn ontstaan, is de wederpartij gehouden deze aan ons te voldoen. 7.8.Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, zijn normale afleveringskosten, servicekosten, kosten voor instructie, alsmede kosten voor in- en uitlading en verzending/trans port, in onze prijzen inbegrepen.

ARTIKEL 8 LEVERING / TRANSPORT
8.1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8.2.Indien de overschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 8.3.De opgegeven leveringstijden en of opleveringsdata zijn gebaseerd op de – ten tijde van het sluiten van de overeenkomst – geldende werkomstandigheden en op de ons bekende gegevens en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen. 8.4.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ‘franco’ en binnen de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde tijdstip (doch uiterlijk binnen 7 dagen) in ontvangst te nemen, bij gebreken waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief ten laste van de wederpartij komen.

8.5.Bij levering ‘franco’ zijn de kosten en risico’s van levering/transport ter plaatse van bestemming voor onze rekening. Bij overeengekomen levering ‘af magazijn’ of ‘af fabriek’ zijn de kosten en risico’s van levering/transport (daaronder begrepen het laden en lossen) voor rekening van de wederpartij. In geval van levering ‘franco’ bepalen wij de wijze van verzending/transport. De wijze van verpakken van de producten wordt altijd door ons bepaald. 8.6.Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen. 8.7.Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van levering ‘af magazijn’, ook al is de eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen. Bij levering ‘franco’ gaat het risico van de zaak over op het moment dat de overeengekomen producten (of een deel daarvan) door ons ter plaatse is afgeleverd.

ARTIKEL 9 BETALING
9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is uitgesloten. 9.2.Wij eisen vooraf een aanbetaling van de totale koopsom. Daarvoor wordt een aanbetalingsfac- tuur verzonden. Voor particulieren/consumenten geldt een aanbetaling van 50% van de totale koopsom, en voor bedrijven een aanbetaling van 50% tot 75% van de totale koopsom, dit laatste door ons te bepalen. Na voldoening van deze aanbetaling zullen wij met onze werk zaamheden starten. Het restantbedrag wordt betaalbaar gesteld na (af)levering van de } overeengekomen producten/diensten, indien ten minste 90% van de overeengekomen producten/diensten door de wederpartij is ontvangen. 9.3.Bij niet betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijn is een contractuele rente verschul- digd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 9.1 genoemde betalingstermijn. 9.4.Bij niet betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijn is de wederpartij incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–. 9.5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de wederpartij mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet. 9.6.De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. 9.7.In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 9.8.Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN RETENTIERECHT
10.1. Wij zijn bevoegd onze prestatie (waaronder ook te verstaan: toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen. 10.2.Indien de wederpartij – ondanks een schriftelijke aanmaning met daarin vervat een betalings- termijn van minimaal zeven dagen – haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kunnen wij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken en gelden van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft. Voorts kunnen wij genoemde zaken verkopen en aan een derde leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan de wederpartij geen recht meer op levering doen gelden.

ARTIKEL 11 GARANTIE
11.1. De door ons geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn. 11.2.Wij garanderen dat de door ons geleverde zaken tenminste gedurende een periode van 3 maanden na levering voldoen aan de overeenkomst, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anderszins zijn overeengekomen. Indien de door ons verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 11.3.In geval zich gebreken voordoen in het product geldt de garantie als bedoeld in artikel 11.1 en 11.2 niet, indien deze gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gege- ven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschrif- ten en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden. 11.4.Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in artikel 11.1 en 11.2 strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onder deel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn. 11.5.Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de wederpartij. 11.6.De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt te zijn. In het geval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor onze rekening.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Door ons afgeleverde en/of te leveren producten blijven ons eigendom totdat de wederpartij al onze vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan ons heeft voldaan. 12.2.Het is de wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 12.3.De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren. 12.4.Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens ons tekort- schiet of indien wij goede gronden hebben te vrezen dat zij in haar verplichtingen zal tekort- schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen bij gebreke waarvan de wederpartij aan ons een direct opeisbare boete is verschuldigd van 10% van het door haar verschuldigde. 12.5.De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage aan ons af te geven. 12.6Het eigendomsvoorbehoud gaat niet teniet bij betaling door een derde. 12.7.Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek: a.alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. b.op andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die wij ter bescher- ming van ons eigendomsrecht met betrekking tot zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk verhinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 12.8.Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij voor aansprakelijkheid als houdster van de zaak. 12.9.De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de weder- partij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad. 13.2.Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten ons toedoen is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers en nationale rampen.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Onverminderd artikel 11 van deze algemene voorwaarden zijn wij nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. 14.2.Ingeval wij, in tegenstelling tot artikel 14.1, toch aansprakelijk mochten zijn voor enige schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begre- pen derving van inkomsten. Onder voornoemde directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude interieur (daaronder begrepen: stands en etalages voor bedrij ven/evenementen) en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat wij op een voor hem bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaar den; d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van onderhavige algemene voorwaarden. 14.3.Ingeval wij, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2, aansprakelijk mochten zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald. 14.4.Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in artikel 14.3. als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden moeten zijn. 14.5.Het bepaalde in de artikelen 14.2, 14.3 en 14.4 geldt slechts voor zover onze aansprakelijk heid ingevolge de wet of overeenkomst (waar onder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van voornoemde artikelen zou volgen. 14.6.Indien de wederpartij consument is, is artikel 14 onverminderd van toepassing behoudens de gevallen waarin een of meer wettelijke bepalingen zich daar dwingendrechtelijk tegen verzetten.

ARTIKEL 15 VRIJWARING
15.1. De wederpartij vrijwaart ons voor iedere schade die wordt geleden door een derde ten gevolge van het gebruik van producten die door ons aan de wederpartij zijn geleverd. 15.2.Indien wij uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden om ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij – zonder ingebrekestelling – gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ons en derde daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 16 RECLAMATIES
16.1. De wederpartij is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen, te keuren en vast te stellen of het product in orde is dan wel de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd. 16.2.Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaak als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen zeven (kalender)dagen na ontvangst van de zaken respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn inge- diend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. 16.3.Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld (nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken), doch binnen half jaar na ontvangst van de zaken respectievelijk het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te reclameren. 16.4.Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren. 16.5.Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere produc- ten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. 16.6.Ingeval wij onderdelen van een zaak vervangen of in geval wij een zaak volledig vervangen worden wij eigenaar van het te vervangen onderdeel respectievelijk van het te vervangen product. 16.7.De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd na onze (schriftelijke) toestemming.

ARTIKEL 17 ONTBINDING
17.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpar- tij, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. 17.2.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten. 17.3.Indien het bepaalde in artikel 17.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade, bestaande uit de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 18 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
18.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, daaronder begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of door ons ingeschakelde derde(n). De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij voornoemde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 18.2Dit artikel blijft ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 19 GEHEIMHOUDING
19.1. Alle vertrouwelijke informatie zal door ons en de wederpartij vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan een derde partij onthuld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 19.2.Vertrouwelijke informatie mag slechts onthuld worden door een der partijen aan haar werknemers voor wie het in redelijkheid noodzakelijk is kennis te nemen van de vertrouwe- lijkeinformatie. Deze werknemers zullen door de onthullende partij aan dezelfde geheimhou- dingsplichten worden gebonden als de plichten voortvloeiend uit onderhavig artikel 19. 19.3.De wederpartij en wij zullen de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waardoor zij door de andere partij is verstrekt en zullen haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven. 19.4.Dit artikel is niet van toepassing in het geval de vertrouwelijke informatie: a. reeds in het bezit was van de ontvangende partij voordat zij de vertrouwelijke informatie ontving van de onthullende partij; b. op de datum van onthulling of daarna ter kennis van het publiek komt, anders dan door verstrekking door de ontvangende partij van deze vertrouwelijke informatie; c. is verkregen door de onthullende partij van een derde partij, zonder dat de onthullende partij hier enige invloed op had; d. onthuld dient te worden op grond van een rechterlijk vonnis. 19.5.Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst. 19.6.Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel is de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,– per overtreding en € 500,– per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht op volledige schadevergoe- ding conform hetgeen wettelijk is bepaald.

ARTIKEL 20 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 20.2.De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 20.3.Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan het bevoegde gerecht te ’s-Hertogenbosch, Nederland. 20.4.Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door een of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (laten) verrichten.